eio_set_max_idle

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_set_max_idleSet maximum number of idle threads.

Description

void eio_set_max_idle ( int $nthreads )

Parameters

nthreads

Number of idle threads.

Return Values

No value is returned.

See Also

  • eio_set_min_parallel
  • eio_set_max_parallel