eio_set_max_parallel

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_set_max_parallelSet maximum parallel threads

Description

void eio_set_max_parallel ( int $nthreads )

Parameters

nthreads

Number of parallel threads

Return Values

No value is returned.

See Also

  • eio_set_min_parallel