PDF_delete_textflow

(PECL pdflib >= 2.0.0)

PDF_delete_textflowDelete textflow object

Description

bool PDF_delete_textflow ( resource $pdfdoc , int $textflow )

Deletes a textflow and the associated data structures.